AiLab@


2022年


49. Ben Zhang, Haoran Luo, Bin Ai, Qianzhi Gou, Jiangbin Deng, Jiacheng Wang, Yujie Zheng, Juanxiu Xiao, Meng Li*: Modulating Surface Electron Density of Heterointerface with Bio-Inspired Light-Trapping Nano-Structure to Boost Kinetics of Overall Water Splitting, Small, 2022, 2205431, https://doi.org/10.1002/smll.20220543148. Pengkun Chen,Xinyi Chen, Mingyu Cheng,Chuting Zhang,Jin Cui,* and Bin Ai*: Plasmonic Sensor and Surface Enhanced Fluorescence Imaging Based on Hollow Nanocone Arrays, Chemosensors 2022, 10(10), 431.


47. Yu Wang, Bin Ai, Zengyao Wang, Yuduo Guan, Xinyi Chen, Gang Zhang*: Chiral Nanohelmet Array films with Three-Dimensional (3D) Resonance CavitiesJ. Colloid Interface Sci. 2022, 626, 334-344.46. Linkai Lan, Feng Li, Wen Li, Rui Chen, Zhuang Xiong, Yongjie He, Nabonswendé Aïda Nadège Ouedraogo, Bin Ai, Luqi Tao, Kuan Sun, and Shanshan Chen*: Highly Skin-Compliant Polymeric Electrodes with Synergistically Boosted Conductivity toward Wearable Health Monitoring, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 17, 20113–20121
45. Wei Zhang, Tianxing Zheng, Bin Ai, Panpan Gu, Yuduo Guan, Yu Wang, Zhiyuan Zhao, GangZhang*: Multiple plasmonic hot spots platform: Nanogap coupled gold nanoparticles, Appl. Surf. Sci. 2022, 593, 153388.


44. Bin Ai*, Yujing Sun, Yiping Zhao: Plasmonic Hydrogen Sensors, Small, 2022, 2107882. https://doi.org/10.1002/smll.202107882 


43. Nima Karimitari, Bin Ai*, Yiping Zhao*: A comparison study of the born-kuhn model and the finite-difference-time-domain calculations on stacked plasmonic nanorods, J. Phys. D: Appl. Phys. 2022, 55 325104.


42. Bin Ai, Ziwei Fan, Zi Jing Wong*: Plasmonic–perovskite solar cells, light emitters, and sensors, Microsystems & Nanoengineering, volume 8, Article number: 5 (2022).