CHONGQING UNIVERSITY
AI RESEARCH

2021年

41. Wei Zhang, Bin Ai, Panpan Gu, Yuduo Guan, Zengyao Wang, Zifan Xiao, Gang Zhang*: Plasmonic Chiral Metamaterials with Sub-10 nm Nanogaps, Acs Nano, 2021, 15, 11, 17657–17667.


40. Layne Bradley1, Xiangxin Lin1, Yanjun Chen, Mona Asadinamin, Bin Ai*, Yiping Zhao: Janus Particles with Flower-like Patches Prepared by Shadow Sphere Lithography, Langmuir 2021, 37, 46, 13637–13644.39. Yuduo Guan, Bin Ai, Zengyao Wang, Chong Chen, Wei Zhang, Yu Wang, Gang Zhang*: In Situ Chemical Patterning Technique, Advanced Functional Materials, 2021, https://doi.org/10.1002/adfm.202107945.38. Peijin Ying, Bin Ai, Wei Hu, Yang Geng, Ling Li, Kuan Sun, Swee ChingTan, Wei Zhang, and Meng Li*: A bio-inspired nanocomposite membrane with improved light-trapping and salt-rejecting performance for solar-driven interfacial evaporation applications, Nano Energy, 2021, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106443.
37. Weijie Huang, Xibo Li, Bin Ai*, and Yiping Zhao: Facile Fabrication of Composite Ag/Fe3O4 and Porous Fe3O4 Nanorods Based on Oblique Angle Codeposition, Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125, 21, 11750–11755.

2020年

36. Zengyao Wang, Bin Ai, Yuduo Guan, Yu Wang, and GangZhang*: Mass Fabrication of Hierarchical Nanostructures Based on Plasmonic Nanochemistry for Ultra-sensitive Optical Sensing, Sensors and Actuators: B. Chemical, 2020, https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.129220.


35. Yuduo Guan, Zengyao Wang, Bin Ai, Chong Chen, Wei Zhang, Yu Wang, and Gang Zhang*: Chiral Plasmonic Metamaterials with Tunable ChiralityACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, https://doi.org/10.1021/acsami.0c15955.


34. Yixin Chen, Bin Ai, Zi Jing Wong*: Soft Optical Metamaterials, Nano Convergence, 2020, 7:18, DOI: 10.1186/s40580-020-00226-7.
33. Panpan Gu, Wei Zhang, Zhiyuan Zhao, Bin Ai, Tianxing Zheng, Ryan C. Chiechi, Chunguang Li, Zhan Shi, Gang Zhang*: Engineering Colloidal Lithography and Nanoskiving to Fabricate Rows of Opposing Crescent Nanogaps, Advanced Optical Materials, 2020, DOI: 10.1002/adom.202000006.32. Panpan Gu, Tianxing Zheng, Wei Zhang, Bin Ai, Zhiyuan Zhao, Gang Zhang*: Sub-10 nm Au-Ag Heterogeneous Plasmonic Nanogaps Advanced Materials Interface, Advanced Materials Interface, 2020, DOI: 10.1002/admi.201902021.

31. Bin Ai,* Hoang Mai Luong, Yiping Zhao: Chiral Nanohole Arrays. Nanoscale, 2020,12, 2479-2491. DOI: 10.1039/C9NR09722H. 2019年

30. Wei Zhang, Panpan Gu, Zengyao Wang, Bin Ai, Ziwei Zhou, Zhiyuan Zhao, Chunguang Li, Zhan Shi, Gang Zhang*: Integrated “Hot Spots”: Tunable Sub‐10 nm Crescent Nanogap Arrays. Advanced Optical Materials 10/2019;, DOI:10.1002/adom.201901337


29. Zengyao Wang,1 Bin Ai,1 Yu Wang, Yuduo Guan, Helmuth Möhwald, Gang Zhang*: Hierarchical Control of Plasmonic Nanochemistry in Microreactor. ACS Applied Materials & Interfaces 09/2019; 11(38)., DOI:10.1021/acsami.9b10917


28. Hoang Mai Luong*, Minh Thien Pham, Bin Ai, Tho Duc Nguyen, Yiping Zhao: Magnetoplasmonic properties of Ag-Co composite nanohole arrays. Phys. Rev. B 06/2019; 99(22)., DOI:10.1103/PhysRevB.99.224413


27. Steven Larson, Daniel Carlson, Bin Ai*, Yiping Zhao: The Extraordinary Optical Transmission and Sensing Properties of Ag/Ti Composite Nanohole Arrays. Physical Chemistry Chemical Physics 01/2019; 21(7)., DOI:10.1039/C8CP07729K (2019 PCCP HOT Articles)2018年

26. Zengyao Wang, Bin Ai, Ziwei Zhou, Yuduo Guan, Helmuth Möhwald, Gang Zhang*: Free-Standing Plasmonic Chiral Metamaterials with 3D Resonance Cavities. ACS Nano 10/2018; 12(11)., DOI:10.1021/acsnano.8b04106


25. Bin Ai*, Yiping Zhao: Glancing angle deposition meets colloidal lithography: A new evolution in the design of nanostructures. Nanophotonics 10/2018; 8(1)., DOI:10.1515/nanoph-2018-0105


24. Bin Ai*, Chunyuan Song, Layne Bradley, Yiping Zhao: Strong Fano Resonance Excited in an Array of Nanoparticle-in-Ring Nanostructure for Dual Plasmonic Sensor Applications. The Journal of Physical Chemistry C 08/2018; 122(36)., DOI:10.1021/acs.jpcc.8b05154


23. Bin Ai*, Steven Larson, Layne Bradley, Yiping Zhao: A Flexible Strategy to Fabricate Gradient Plasmonic Nanostructures. Advanced Materials Interfaces 08/2018;, DOI:10.1002/admi.201800975 (Front Cover)


22. Hoang Mai Luong*, Bin Ai, Yiping Zhao, Tho Duc Nguyen: Weak Enhanced Resonant Faraday Rotation in Pure Cobalt Plasmonic Lattices: Thickness Dependent Faraday Rotation Studies. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 07/2018; 468., DOI:10.1016/j.jmmm.2018.07.074


21. Zengyao Wang, Bin Ai, Helmuth Möhwald, Gang Zhang*: Colloidal Lithography Meets Plasmonic Nanochemistry. Advanced Optical Materials 07/2018; 6(18)., DOI:10.1002/adom.201800402


20. Yizhuo He, Xinghai Wang, Whitney Ingram, Bin Ai, Yiping Zhao*: Optimized Fan-shaped Chiral Metamaterial as an Ultrathin Narrow-band Circular Polarizer at Visible Frequencies. Nanotechnology 02/2018; 29(16)., DOI:10.1088/1361-6528/aaaf15


19. Connor Skehan, Bin Ai*, Steven R Larson, Keenan M Stone, William M Dennis, Yiping Zhao: Plasmonic and SERS Performances of Compound Nanohole Arrays Fabricated by Shadow Sphere Lithography. Nanotechnology 01/2018; 29(9)., DOI:10.1088/1361-6528/aaa6bb


2017年

18. Bin Ai,1 Zengyao Wang,1 Helmuth Möhwald, Gang Zhang*: Plasmonic Nanochemistry Based on Nanohole Array. ACS Nano 10/2017; 11(12)., DOI:10.1021/acsnano.7b04887 (Reported by Nanowerk and Sohu)


17. Bin Ai*, Pradip Basnet, Steven Larson, Whitney Ingram, Yiping Zhao: Plasmonic Sensor with High Figure of Merit Based on Differential Polarization Spectra of Elliptical Nanohole Array. Nanoscale 09/2017; 9(38)., DOI:10.1039/C7NR06067J


16. Bin Ai, Panpan Gu, Zengyao Wang, Helmuth Möhwald, Limin Wang, Gang Zhang*: Light Trapping in Plasmonic Nanovessels. Advanced Optical Materials 02/2017;, DOI:10.1002/adom.2016009802016年

15. Bin Ai,1 Panpan Gu,1 Helmuth Moehwald, Gang Zhang*: Perforating Domed Plasmonic Films for Broadband and Omnidirectional Antireflection. Nanoscale 08/2016; 8(34)., DOI:10.1039/C6NR05104A


14. Bin Ai, Helmuth Möhwald, Dayang Wang, Gang Zhang*: Advanced Colloidal Lithography Beyond Surface Patterning. Advanced Materials Interfaces 06/2016; 4(1)., DOI:10.1002/admi.201600271 (Front Cover)


13. Ziwei Zhou, Zhiyuan Zhao, Ye Yu, Bin Ai, Helmuth Möhwald, Ryan C Chiechi, Joel K W Yang, Gang Zhang*: From 1D to 3D: Tunable Sub-10 nm Gaps in Large Area Devices. Advanced Materials 02/2016; 28(15)., DOI:10.1002/adma.201505929


12. Limin Wang, Bin Ai, Helmuth Möhwald, Ye Yu, Gang Zhang*: Invertible Nanocup Array Supporting Hybrid Plasmonic Resonances. Advanced Optical Materials 02/2016;, DOI:10.1002/adom.201500737


2015年

11. Bin Ai, Helmuth Moehwald, Gang Zhang*: Smart Pattern Display by Tuning Surface Plasmon Resonance of Hollow Nanocone Arrays. Nanoscale 06/2015; 7(27)., DOI:10.1039/C5NR02654G


2014年

10. Ye Yu, Ziwei Zhou, Helmuth Möhwald, Bin Ai, Zhiyuan Zhao, Shunsheng Ye, Gang Zhang*: Distorted colloidal arrays as designed template. Nanotechnology 12/2014; 26(3):035301., DOI:10.1088/0957-4484/26/3/035301


9. Bin Ai, Limin Wang, Helmuth Mohwald, Ye Yu, Gang Zhang*: Confined Surface Plasmon Sensors Based on Strongly Coupled Disk-in-Volcano Arrays. Nanoscale 11/2014; 7(6)., DOI:10.1039/C4NR05206D (Front Cover, 2015 Hot Papers in Nanoscale)


8. Bin Ai, Limin Wang, Helmuth Möhwald, Ye Yu, Zhiyuan Zhao, Ziwei Zhou, Gang Zhang*, Quan Lin: Real-Time Control of Uni-Directional Liquid Spreading on a Half-Cone Nanoshell Array. Scientific Reports 10/2014; 4:6751., DOI:10.1038/srep06751


7. Bin Ai, Limin Wang, Helmuth Möhwald, Ye Yu, Gang Zhang*: Asymmetric half-cone/nanohole array films with structural and directional reshaping of extraordinary optical transmission. Nanoscale 06/2014; 6(15)., DOI:10.1039/c4nr01385a


6. Xue Peihong, Wang Tieqiang*, Ai Bin, Ye Shunsheng, Li Dongfeng*, Zhang Junhu: Fabrication of the Columnar Structure with Gold Nanobowl Arrays Based on Colloidal Lithography. Chemical Journal of Chinese Universities -Chinese Edition- 05/2014; 35(5):1106-1110., DOI:10.7503/cjcu20130946


5. Bin Ai, Ye Yu, Helmuth Möhwald, Limin Wang, Gang Zhang*: Resonant Optical Transmission through Topologically Continuous Films. ACS Nano 01/2014; 8(2)., DOI:10.1021/nn4058177


2013年

4. Bin Ai, Ye Yu, Helmuth Möhwald, Gang Zhang*, Bai Yang: Plasmonic films based on colloidal lithography. Advances in Colloid and Interface Science 11/2013; 206., DOI:10.1016/j.cis.2013.11.010


3. Bin Ai, Ye Yu, Helmuth Möhwald, Gang Zhang*: Responsive Monochromatic Color Display Based on Nanovolcano Arrays. Advanced Optical Materials 10/2013; 1(10)., DOI:10.1002/adom.201300224 (Front Cover)


2012年

2. Bin Ai, Ye Yu, Helmuth Möhwald, Gang Zhang*: Novel 3D Au nanohole arrays with outstanding optical properties. Nanotechnology 12/2012; 24(3):035303., DOI:10.1088/0957-4484/24/3/035303


1. Ye Yu, Bin Ai, Helmuth Möhwald, Ziwei Zhou, Gang Zhang*, Bai Yang: Fabrication of Binary and Ternary Hybrid Particles Based on Colloidal Lithography. Chemistry of Materials 11/2012; 24(23):4549–4555., DOI:10.1021/cm3024692